Gebruiksvoorwaarden

Datum laatste aanpassing: 16 april 2024

1. Een samenvatting van de gebruiksvoorwaarden

De Vlaamse overheid vindt het belangrijk om de gebruikers van het waarderingsplatform op voldoende wijze te informeren over hoe deze website kan gebruikt worden. Vandaar worden in deze korte samenvatting enkele belangrijke voorwaarden opgesomd.

In de eerste plaats is het waarderingsplatform opgezet om gebruikers en diens omgeving een publieke stem te geven in de ervaring en waardering van hun organisatie voor zorg en ondersteuning. Op die manier wil het waarderingsplatform bijdragen aan meer transparantie en informatie over organisaties voor zorg en ondersteuning, alsook een verhoogde interactie tussen gebruikers en organisaties stimuleren met oog op potentiële kwaliteitsverbetering. Tot slot wil het waarderingsplatform ook bijdragen aan de verspreiding van positieve verhalen binnen de zorg en ondersteuningssector.

Om het waarderingsplatform te kunnen gebruiken, dient u deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. U mag het waarderingsplatform enkel gebruiken voor de beoogde doeleinden en bent zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw gebruik ervan. Als u deze Gebruiksvoorwaarden schendt, dan riskeert u geen gebruik meer te mogen maken van het waarderingsplatform.

Tot slot, de Vlaamse overheid blijft steeds eigenaar van het waarderingsplatform, met inbegrip van alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten.

Meer informatie kan u hieronder terugvinden, in de volledige Gebruikersvoorwaarden.

2. De volledige gebruiksvoorwaarden 

Algemeen

Artikel 1. De website “Waarderingsplatform” (exclusief de websites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door de Vlaamse overheid (die het beheer tijdelijk kan uitbesteden aan een projecthouder bijvoorbeeld gedurende de looptijd van een pilootfase). Deze website is enkel bestemd voor personen die waarderingen voor Vlaamse organisaties voor zorg en ondersteuning willen raadplegen of schrijven. Door actief gebruik te maken van de website, geeft u impliciet aan akkoord te zijn met deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord wenst te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

Artikel 2. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing indien u:

  1. Het waarderingsplatform bezoekt
  2. Waarderingen, reacties of meldingen zoals het rapporteren of vragen van aanpassingen op de website plaatst.

Artikel 3. Het schrijven van waarderingen en reacties is enkel voorbehouden voor personen van 13 jaar of ouder.

Artikel 4. U aanvaardt dat u geen onrechtmatige waarderingen schrijft waarbij er sprake is van smaad en laster en/of omkoping en belangenconflicten. We wensen te allen tijde de integriteit van het waarderingsplatform te behouden en gebruikers en organisaties te beschermen tegen ongepaste inhoud. We verwijzen hiervoor ook naar de “verklaring op eer” die is geïntegreerd in het waarderingsplatform en dewelke expliciet dient bevestigd te worden alvorens een waardering kan ingestuurd worden.

Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 5. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van de Vlaamse overheid. Het ongeoorloofd gebruik van enig merk op deze website is ten strengste verboden.

Artikel 6. U mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat u dit alleen doet voor informatieve, niet-commerciële en persoonlijke doeleinden. Daarnaast dient u de volgende zogenaamde “copyright-vermelding” in alle kopieën op te nemen: Copyright © Vlaamse overheid. Alle rechten voorbehouden.

Verboden activiteiten

Artikel 7. Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder meer, verboden om:

  1. een (kopie) van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken, te gebruiken voor commerciële doeleinden; en
  2. (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website van iemand anders)
Inhoud van het waarderingsplatform

Artikel 8. Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. De Vlaamse overheid streeft ernaar enkel waarheidsgetrouwe waarderingen weer te geven, maar kan niet garanderen dat de inhoud van de website steeds juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.

Artikel 9. Als er op de website wordt verwezen naar producten of diensten, is dat geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)

Artikel 10. De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat de Vlaamse overheid verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

Inhoud van waarderingen, reacties en interactie op het waarderingsplatform

Artikel 11. Door waarderingen en reacties op waarderingen te schrijven, gaat u akkoord met de richtlijnen zoals vermeld op het waarderingsplatform en begrijpt u dat waarderingen en/of reacties die in strijd zijn met deze richtlijnen niet goedgekeurd zullen worden door de redactie en bijgevolg niet gepubliceerd kunnen worden op het waarderingsplatform. De richtlijnen kan u hier raadplegen.

Artikel 12. Door uw bijdrage (waardering, reactie of melding) te plaatsen op de website, geeft u ons de toestemming om deze te gebruiken in onze uitingen of publicaties (bijvoorbeeld op de pagina 'Nieuws over het waarderingsplatform'), met uitzondering van uitingen of publicaties voor promotionele doeleinden.

Artikel 13. Het waarderingsplatform wenst u als gebruiker of als organisatie meer zicht te geven op de diensten van (andere) organisaties voor zorg en ondersteuning. We benadrukken graag dat dit steeds om subjectieve beoordelingen gaat en raden u aan om voorzichtig te zijn met eventueel advies dat andere gebruikers op de website geven.

Persoonsgegevens en privacy

Artikel 14. Uw persoonsgegevens worden op basis van uw toestemming verwerkt. Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is onze Privacyverklaring van toepassing. Wij raden u aan deze Privacyverklaring goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt.

Artikel 15. Indien u het vermoeden hebt dat uw (persoons)gegevens bij een onbevoegde derde bekend (kunnen) zijn, dient u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Onze contactgegevens kan u verder terugvinden in artikel 23. We verwijzen hier ook naar de Privacyverklaring, waarin meer informatie over het omgaan met (persoons)gegevens is opgenomen.

Aansprakelijkheid

Artikel 16. Voor zover wettelijk toegestaan sluit de Vlaamse overheid, inclusief de aan ons gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

  1. handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie
  2. de onmogelijkheid de website te gebruiken; en
  3. het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

Artikel 17. U bent zelf aansprakelijk voor:

  1. alle gevolgen van uw activiteiten op de website en voor onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van uw gegevens;
  2. eigen verlies of schade veroorzaakt door virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat het toestel waarmee u het waarderingsplatform gebruikt, kan genereren; of
  3. ander materiaal dat besmet kan worden door uw gebruik van het waarderingsplatform.

Artikel 18. Door gebruik van de website aanvaardt u de verplichting tot schadeloosstelling van de Vlaamse overheid, als de Vlaamse overheid schade lijdt doordat u zich niet houdt aan deze Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker verbindt zich ertoe om onmiddellijk de nodige maatregelen te treffen om zoveel als mogelijk de schade te beperken en ons hierover zo snel als mogelijk in te lichten en hierover alle informatie over te maken.

Artikel 19. De Vlaamse overheid is niet aansprakelijk voor een (tijdelijke) onmogelijkheid om de website(s) te gebruiken en/of te lezen.

Klachten over het waarderingsplatform

Artikel 20. Klachten over de inhoud of werking van het waarderingsplatform kan u elektronisch kenbaar maken via contact@waarderingsplatform.be. Omschrijf en onderbouw uw klacht, bij voorkeur met kopie van de bijdrage en met vermelding van het webadres of url uit de adresbalk van je browser. Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden.

Artikel 21. De redactie neemt uw klacht over het waarderingsplatform zo snel mogelijk in behandeling. U krijgt zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen antwoord. Indien u het oneens bent met de afhandeling van uw klacht, dan kan u uw bezwaar binnen 30 dagen na afhandeling schriftelijk en gemotiveerd indienen bij het Departement Zorg (contactgegevens zie artikel 23). Het Departement Zorg laat u binnen 30 dagen na ontvangst van uw bezwaar weten of, en zo ja, op welke wijze we aan uw bezwaar tegemoet zullen komen.

Contact

Artikel 22. Indien u een vraag hebt over deze website, neem dan contact op met de beheerder van het waarderingsplatform via contact@waarderingsplatform.be.

Artikel 23. Voor vragen omtrent uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer (DPO) van het Departement Zorg, die als aanspreekpunt voor de DPO's van de drie entiteiten optreedt. Dit kan via dpo.zorg@vlaanderen.be.

Diversen

Artikel 24. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen.

Artikel 25. Op deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de website is Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandstalige rechtbank te Brussel.