Datum laatste aanpassing: 5 juni 2024

Het Departement Zorg, het Opgroeien regie en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap hechten veel waarde aan uw privacy en bijgevolg aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we u informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Het Departement Zorg, het Opgroeien regie en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap treden elk voor hun eigen sector op als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat zij het doel van en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens bepalen. Indien u na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft omtrent het verwerken van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met de DPO (Data Protection Officer) van Departement Zorg via dpo.zorg@vlaanderen.be of via:

DPO Departement Zorg

Simon Bolivarlaan 17 (Belpairegebouw)

1030 Brussel

Deze privacyverklaring is van toepassing op de bezoekers van het waarderingsplatform, zowel personen die een waardering wensen te schrijven, als de personen die waarderingen wensen te raadplegen en organisaties die op waarderingen wensen te reageren. Deze worden hierna als “bezoekers” omschreven.

1. Wat is het waarderingsplatform?

Het waarderingsplatform wenst een onafhankelijk gemodereerd platform te zijn waar de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood en diens omgeving op een gebruiksvriendelijke en respectvolle manier zijn/haar ervaring en/of waardering voor een zorgvoorziening en -aanbieder kan uiten. Gedurende een looptijd van twee jaar. Vanaf april 2024 wordt het waarderingsplatform als piloot getest.

Een consortium van organisaties (hierna: de “projecthouder”) is aangesteld door de Vlaamse overheid om het waarderingsplatform te beheren tijdens de pilootfase. De projecthouder treedt op als verwerker. Dat wil zeggen dat de projecthouder uw persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijken, zijnde het Departement Zorg, het Opgroeien regie en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. De projecthouder, Zorgwijs en partners, bestaat uit de volgende organisaties: PVBWijzer, Gezinsbond, Vlaamse Ouderenraad, Zorgnet-Icuro, CM, Solidaris, LM en NZVL.

2. Enkele definities 

In deze Privacyverklaring hebben de volgende specifieke definities de volgende betekenis:

 • Alle bezoekers: Alle personen die naar de website van het waarderingsplatform surfen, ongeacht of ze een bijdrage leveren aan het platform.
 • Bezoeker die waarderingen/reacties schrijft: De persoon die naar de website van het waarderingsplatform surft en er een bijdrage levert. Dit kan d.m.v. het schrijven van een waardering (door gebruiker en diens omgeving) of d.m.v. het plaatsen van een reactie op een waardering (door organisatie voor zorg en ondersteuning).
 • Organisatie: De organisatie voor zorg en ondersteuning die deelneemt aan het pilootproject en waarvan de naam, contact- en adresgegevens gepubliceerd zullen worden op het waarderingsplatform.
 • Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals ook gedefinieerd in artikel 4, 1) AVG, die de Projecthouder (Verwerker) in het kader van deze opdracht verwerkt.

3. Welke gegevens verwerken we?  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de categorieën Persoonsgegevens die we van u als bezoeker van het waarderingsplatform zullen verwerken.

Privacyverklaring

4. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens en op basis van welke rechtsgrond? 

Uiteindelijk zullen uw (persoons)gegevens ons helpen om een waarderingsplatform te ontwikkelen dat gebruikers en diens omgeving meer transparantie en informatie biedt over organisaties voor zorg en ondersteuning, wat hen kan helpen bij de keuze voor een bepaalde organisatie.

Meer specifiek is uw informatie essentieel om de volgende doeleinden te bereiken:

 • De effectiviteit van het platform evalueren: door het waarderingsplatform in de praktijk uit te testen aan de hand van gegevens van deelnemers van het Pilootproject kunnen we de effectiviteit en gebruiksvriendelijkheid van het waarderingsplatform evalueren en verbeteringen aanbrengen. In dit kader zullen de volgende specifieke doeleinden en functionaliteiten van het platform worden uitgetest en geëvalueerd: 
  • Het schrijven, publiceren en raadplegen van waarderingen en reacties;
  • Het nagaan van de redactiewerking;
  • Het testen van de capaciteit van het platform op grotere schaal;
  • Het mogelijk maken van een dialoog tussen gebruiker en diens omgeving en de organisatie.
 • Identificeren van unieke, sectorspecifieke behoeften en voorkeuren: door de verschillende behoeften en voorkeuren van de bezoekers van het waarderingsplatform te begrijpen, kunnen we het platform verder op maat ontwikkelen om aan deze behoeften te voldoen. Zo kan de inhoud van het platform (e.g. waarderingsvragen en uitleg sector) waar nodig aangepast worden en kunnen er ook optimalisaties plaatsvinden op basis van de cognitieve en digitale vaardigheden van elke bezoeker.
 • Gebruikerservaring verbeteren: door de verzamelde gegevens te analyseren, kunnen we gemeenschappelijke uitdagingen per sector identificeren en het waarderingsplatform zo ontwerpen dat het een betere gebruikerservaring biedt, waardoor het intuïtiever en gebruiksvriendelijker wordt.
 • Projectcommunicatie en -publicaties: de resultaten en uitkomsten van het waarderingsplatform kunnen worden gecommuniceerd en gepubliceerd in diverse projectgerelateerde materialen, zoals rapporten en presentaties. Deze communicatie en publicaties zullen geen Persoonsgegevens bevatten. Het doel van deze communicatie en publicaties is het delen van inzichten en vorderingen die door het Pilootproject zijn bereikt, om zo bij te dragen aan de werking van het waarderingsplatform.

De verwerking van uw (persoons)gegevens is met andere woorden noodzakelijk in het kader van uw deelname aan het pilootproject van het waarderingsplatform. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op basis van de rechtsgrond “toestemming”.

5. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Wij zullen uw (persoons)gegevens bewaren en verwerken gedurende de periode waarin dit noodzakelijk is voor de bovenvermelde doeleinden.

De maximale bewaartermijn voor het verwerken van uw persoonsgegevens is 4 jaar, onder voorbehoud van een eventuele verankering van de piloot. Indien u wenst dat uw (persoons)gegevens niet langer bewaard worden, kan u een aanvraag indienen om uw gegevens te verwijderen (zie hieronder).

 

6. Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?  

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met de volgende partijen:

 • Cronos Groep (NV): als subverwerker en IT-ontwikkelaar van het waarderingsplatform.
 • Smals: host het waarderingsplatform on premise
 • Redactieleden van de Projecthouder

7. Wat zijn uw rechten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens?  

Op grond van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw (persoons)gegevens. De Vlaamse overheid hecht een groot belang aan de bescherming van uw (persoons)gegevens en zal elk verzoek tot de uitoefening van een van deze rechten steeds zorgvuldig bestuderen en redelijke en passende maatregelen treffen om hieraan tegemoet te komen, rekening houdende met de specifieke context en eventuele wettelijke uitzonderingen die op uw verzoek van toepassing kunnen zijn.

Recht van inzage en recht op een kopie

U hebt het recht om op elk moment toegang te vragen tot uw (persoons)gegevens en om geïnformeerd te worden over het doel van de verwerking door ons.

Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om ons te vragen of uw persoonsgegevens verwijderd mogen worden indien deze niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Het Departement Zorg, het Agentschap Opgroeien en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap behouden het recht om te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

Recht op rectificatie of beperking van de verwerking

U hebt altijd het recht ons te vragen uw (persoons)gegevens te rectificeren als u van mening bent dat deze onjuist of niet langer actueel zijn (bijvoorbeeld een aanpassing van uw e-mailadres).

U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw (persoons)gegevens tijdelijk stop te zetten (recht van beperking), in een van de volgende situaties:

 1. Wanneer u gevraagd heeft om bepaalde (persoons)gegevens te rectificeren kan u verzoeken dat wij deze gegevens niet gebruiken zolang wij dit verzoek nog niet hebben beoordeeld.
 2. Wanneer blijkt dat de verwerking van bepaalde (persoons)gegevens onrechtmatig is, kan u verzoeken dat wij deze gegevens niet wissen, maar wel dat we de verwerking ervan stopzetten (bijvoorbeeld omdat u de gegevens later nog wil opvragen).
 3. Wanneer wij de gegevens niet langer nodig hebben om de doeleinden omschreven in deze Privacyverklaring na te streven, kan u verzoeken dat wij deze gegevens wissen maar wel dat we de verwerking ervan stopzetten (bijvoorbeeld omdat u de gegevens nog nodig heeft voor een juridische procedure waarin u bent betrokken).
 4. Wanneer u bezwaar heeft geuit tegen de verwerking van uw (persoons)gegevens kan u ons verzoeken dat wij deze gegevens niet meer verwerken totdat uw bezwaren werden beoordeeld.
Recht om toestemming in te trekken

Als bezoeker hebt u het recht om uw toestemming voor de publicatie van uw waardering in het kader van het waarderingsplatform te allen tijde in te trekken. Indien dit verzoek gerechtvaardigd is, zal de waardering offline gehaald worden (zie 'Recht op gegevenswissing' indien u wenst dat bijkomend ook uw gegevens verwijderd worden). Uw intrekking van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan.

Recht van bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw (persoons)gegevens als u daarvoor legitieme redenen hebt en ons die meedeelt.

Uw rechten uitoefenen

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen, via post of e-mail. Onze contactgegevens kan u terugvinden in de inleiding van deze privacyverklaring en op de contactpagina van het waarderingsplatform. Wanneer u contact met ons opneemt om uw rechten uit te oefenen, kunnen wij u om redelijke aanvullende informatie of instructies vragen om uw identiteit te bevestigen (bijvoorbeeld via beveiligde digitale authenticatie via uw eID of itsme). Dit is een noodzakelijke stap om misbruik of oplichting te voorkomen.

8. Heeft u klachten?   

Als u niet tevreden bent over de manier waarop we uw (persoons)gegevens hebben behandeld of uw verzoeken of klachten hebben afgehandeld, moedigen we u aan contact op te nemen met de Projecthouder van het Waarderingsplatform via de contactpagina. We stellen uw feedback op prijs en streven ernaar om samen met u naar een bevredigende oplossing te zoeken.

Indien uw probleem niet naar tevredenheid kon worden opgelost, behoudt u natuurlijk steeds het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens.

 

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit kan u bereiken via:

Gegevensbeschermingsautoriteit,

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,

Tel: +32 (0)2 274 48 00, Fax: +32 (0)2 274 48 35,

E-mail: contact@apd-gba.be 

 

De contactgegevens van de Vlaamse Toezichtcommissie zijn :

Vlaamse Toezichtcommissie,

Koning Albert II-laan 15, bus 149, 1210 Brussel,

Tel : +32 (0)2 553 20 85,

E-mail: contact@toezichtcommissie.be 

 

Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende autoriteit doet geen afbreuk aan een mogelijke procedure bij de burgerlijke rechtbank. Als u afkomstig bent uit een andere EU-lidstaat dan België, kunt u ook een klacht indienen bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit (hier kan u een lijst van de gegevensbeschermingsautoriteit voor elke EU-lidstaat terugvinden).

Indien u schade hebt geleden als gevolg van de verwerking van uw (persoons)gegevens, kunt u een schadeclaim indienen.

9. Beveiliging van uw persoonsgegevens  

We hebben met de informatieclassificatie van de Vlaamse overheid beveiligingsmaatregelen genomen die geschikt zijn op technisch, organisatorisch en fysiek vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de ongeoorloofde toegang of de onbedoelde kennisgeving van (persoons)gegevens aan een derde partij te voorkomen, evenals de ongeoorloofde verwerking van dergelijke gegevens. Zo hebben alle relevante interne en externe medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend, is de bewaartermijn gelimiteerd tot 4 jaar en zijn er maatregelen getroffen i.v.m. de fysieke beveiliging van de omgeving.

Mochten deze gebeurtenissen zich toch voordoen en uw (persoons)gegevens betreffen, dan zullen wij, waar nodig en wettelijk toegestaan, u zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen van de inbreuk, inclusief een korte beschrijving van de mogelijke gevolgen en een aanbeveling voor maatregelen om de mogelijke negatieve impact van de inbreuk te beperken.

Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door een onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van de (persoons)gegevens door een derde. Tegelijkertijd draagt u ook zelf een verantwoordelijkheid voor het behoud van uw privacy, bijvoorbeeld door derden geen inzage te geven in uw vertrouwelijke communicatie.

10. Informatie over wijzigingen in de verklaring  

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u kennis heeft genomen van de laatste versie. De datum waarop deze Privacyverklaring voor het laatst werd gewijzigd kan u bovenaan terugvinden.

11. Contactgegevens  

Indien u een vraag, verzoek of klacht heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u hiervoor contact opnemen met de DPO (Data Protection Officer) van het Departement Zorg, die als aanspreekpunt voor de DPO's van de drie betrokken entiteiten optreedt. Dit kan via dpo.zorg@vlaanderen.be.

Indien uw probleem niet naar tevredenheid kon worden opgelost, behoudt u natuurlijk steeds het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit vindt u terug in sectie 8.